FAQ

Is een bouwvergunning verplicht voor zwemvijvers ?

Voor ‘tuinaangehorigheden’ in België die in totaal kleiner zijn dan 80 vierkante meter is er geen vergunningsplicht, behalve wanneer de bouwzone van de zwemvijver gelegen is binnen een zogenaamde ‘woonkorrel’, in een natuurgebied, in een landschappelijk waardevol gebied of in een goedgekeurde verkaveling. In dit laatste geval moet je een schriftelijke goedkeuring krijgen van de medebewoners in de verkavelingswijk.

In alle gevallen is er wel een meldingsplicht. In vergunningsplichtige gebieden volstaat voor elke oppervlakte groter is dan 32 m2² en kleiner of gelijk aan 75 m² een bouwvergunning die je aanvraagt met de zogenaamde ‘eenvoudige dossiersamenstelling’.

Die haal je bij de technische diensten van het plaatselijk bestuur. Het schepencollege bepaalt dan binnen 11 weken of er al dan niet een vergunning komt. Zij zullen in bepaalde gevallen advies aanvragen bij de Provinciale Dienst voor Stedenbouwkundige Vergunningen. Dat duurt nog eens maximaal 11 weken. Als je in de natuur tussen de velden of in de bossen woont, dien dan tijdig de aanvraag voor de bouw van je zwemvijver in!

Wordt een zwemvijver verlicht ?

Zeker, en ik kan dat zelfs aanraden. Met in de wand perfect ingebouwde powerleds verbruik je maar heel weinig stroom terwijl de zwemvijver sfeervol verlicht wordt. Het is ook mogelijk om externe powerledled armaturen te plaatsen die vanaf de kant in het water schijnen. Ik kan u verzekeren dat zwemmen in een sfeervol verlichte zwemvijver een zalige belevenis is.

Is een zwemvijver veilig op elektrisch gebied ?

De pompbehuizing van een Vaantjesboom zwemvijver is ten allen tijde goed bereikbaar. De pompen bevinden zich ofwel in het filtergedeelte, ofwel worden ze droog opgesteld in een controleput buiten de zwemvijver. Bij een panne kunnen we zo altijd gemakkelijk bij het systeem komen. U dient voor de aanleg enkel te zorgen voor een geaard stopcontact op 220 Volt, met een op de aardingslus van uw woning aangesloten aarding (2,5 carré).

Onze elektrozuil is een elegant esthetisch object. Het is afsluitbaar met een sleutel zodat de kinderen er niet bij kunnen. De zuil bevat inbouwstopcontacten met schakelaars die zijn gezekerd met een verliesstroomschakelaar 40.030/2 en met 4 X “C” Automaat 2 polig 6KA voor de stopcontacten. Bij het kleinste stroomlek (door een beschadigde elektriciteitskabel of een kortsluiting in een pomp) slaat het systeem ogenblikkelijk uit, zodat er hoegenaamd geen gevaar voor elektrocutie bestaat. We kunnen voor u ook de elektro-montage volledig binnenshuis uitvoeren, al dan niet in een gesloten kast.

Helpen ultrasone - en elektrolyse-apparaatjes ?

In een met EPDM beklede zwemvijver heb ik in mijn jarenlange ervaring hun nut nog niet bewezen gezien. Ze zullen ook de vacuolen (kleine inwendige waterblaasjes) in nuttige micro-organismen stuk maken. Ik raad het dus niet aan.

Elektrolyse-apparaatjes doden draadalgen, maar eigenlijk doen ze net hetzelfde als wanneer je gewoon kopersulfaat of een koperchelaat (beide chemische stoffen die de algen doden door het bladgroen te vernietigen) aan het zwemwater toevoegt. Ik raad elke chemische toevoeging af en ik sta ook niet achter het gebruik van een koper-elektrolyse-apparaatje. Ze verhelpen de plaag slechts tijdelijk want ze doen niets aan de oorzaak.

Kan een biologische zwemvijver 100% algenvrij gehouden worden ?

Algen vormen een essentieel onderdeel van de voedselketen en zijn onmisbaar voor het biologisch evenwicht in een zwemvijver. De volledige afwezigheid van algen nastreven heeft dus geen zin en kan zelfs het evenwicht van de zwemvijver verstoren.

Een beperkte groei van draadalgen op de wand van uw zwemvijver of in het filtergedeelte is vaak een teken van gezond zwemwater. Pas wanneer algen massaal voorkomen moet worden ingegrepen. Massale algengroei wijst immers op een verstoring van het biologisch evenwicht en kan de plantengroei en de gezondheid van vissen in gevaar brengen. De belangrijkste oorzaak van massale algengroei is een te hoog gehalte aan voedingsstoffen (vooral fosfaten) waardoor algen explosief kunnen groeien en soms ook een ijzertekort. (IJzeroxide bindt namelijk fosfaten).

Een halfjaarlijkse behandeling met onze TAKE 5 levende micro-organismen (verkrijgbaar in onze webwinkel) is daarom aangewezen. Ook toevoeging van ijzeroxide in het filtergedeelte van de zwemvijver kan het probleem helpen oplossen.

De groene stoflaag die zich na verloop van tijd op de bodem vormt is ook een goed signaal: als er depot is van afgestorven organismen betekent dit tegelijk dat het zwemwater leeft. Dit groene bezinksel laat zich gemakkelijk met een eenvoudige vijverstofzuiger verwijderen. Ook een zwemvijverrobot behoort tot de mogelijkheden. U kunt beide aanschaffen in onze webwinkel.

Moet ik waterwaarden meten ?

De totale hardheid (GH) wordt bepaald door de totale hoeveelheid calcium (Ca) en magnesium (Mg) die in het zwemvijver water opgelost is en ter beschikking staat van de waterplanten. Calcium en magnesium zijn essentiële mineralen voor de zuiverende planten in het filtergedeelte van de zwemvijver. Een voldoende hoge totale hardheid (minimaal 9 tot 10 °dH) is onmisbaar voor gezonde plantengroei. De zuurgraad en hardheidswaarden kunt u gemakkelijk meten met eenvoudige meetsetjes die u in onze webshop kunt aankopen.

Zitten er bacteriën in een zwemvijver ?

Zeker, en ze zijn erg belangrijk ook. De micro-organismen die in een zwemvijver voorkomen zijn nuttige micro-organismen en ze zijn volkomen onschadelijk voor de mens, zelfs bij inname. Ze zijn voor de zuivering van het water van de zwemvijver onmisbaar. De juiste micro-organismen zijn essentieel voor gezond en helder vijverwater aangezien zij zorgen voor een snelle omzetting van bezinksel. Deze omzetting gebeurt in een zwemvijver in verschillende stappen waarbij voor elke stap één bepaalde groep micro-organismen nodig is. Daarom zitten er in onze TAKE 5 micro-organismen voor de zwemvijver ook verschillende groepen. Bepaalde groepen breken organisch bezinksel in de zwemvijver af terwijl andere groepen verantwoordelijk zijn voor de omzetting van de overmaat aan minerale voedingsstoffen. U kunt best de zwemvijver jaarlijks twee maal met 10 liter van onze zelf geproduceerde TAKE 5 levende micro-organismen voor zwemvijvers enten.

Zijn wanden en bodem van een zwemvijver glad ?

Ja, maar de ene maand al gladder dan de andere. Gladheid betekent leven, want het gladde laagje heet ‘biofilm’ en bestaat zoals de naam al doet vermoeden uit miljoenen microscopisch kleine nuttige organismen, net zoals op de gladde keien in een proper bergriviertje. De trap van de zwemvijver kan je met een BBQ borstel af en toe ontdoen van dat gladde laagje.

Kan ik waterlelies in een zwemvijver planten ?

In het filtergedeelte van een zwemvijver kunnen we inderdaad plaats voorzien voor een aantal mini-waterlelies. Erg mooi is het ook om ergens tegen de kant van de zwemvijver enkele waterplanten met drijvende bladeren, bijvoorbeeld een waterlelie, te plaatsen. Dat kan eenvoudig gebeuren door in de hoeken van de zwemvijver een met stenen verzwaarde plantmand te plaatsen. De waterlelies dienen wel in een klei-kluit te worden gepoot, en met een mestpil tot bloei worden gebracht. Filterlava bevat voor waterlelies te weinig voeding om ze te doen bloeien.

Mag ik vissen in de zwemvijver zetten ?

Ja, dat kan. Beperk u echter strikt tot insectenetende soorten als winde of elrits. Voeder ze in geen geval, zodat ze gaan deel uitmaken van het ecosysteem. Het uitzetten van te veel vissen in de zwemvijver moet worden afgeraden, want dan zou je ze moeten bijvoeren om ze in leven te houden. Kleine goudwinden of zilverwinden bevuilen het water van een zwemvijver omzeggens niet.

Kan ik last krijgen van muggen rond een zwemvijver?

Neen. De ondervinding leert ons dat bij een zwemvijver niet meer muggen voorkomen dan elders. Muggenlarven leven enkel in stilstaand water, terwijl het water van een zwemvijver permanent in beweging is: per etmaal wordt gans de inhoud van de zwemvijver minstens vier keer door het filtergedeelte gezogen!

Zitten er dieren in een zwemvijver ?

Ja, gelukkig maar want dat duidt op gezond water! Je merkt daar echter meestal helemaal niets van, want de meeste zijn heel kleine ongewervelden en protozoa die zich in de biofilm van de wanden en in het filtergedeelte bevinden. Ze hebben allen een nuttige functie. Ook amfibieën (een pad, een salamander, een kikker) vinden soms de weg naar het filterdeel van de zwemvijver. Laat ze maar met rust, ze zijn wettelijk beschermd, ze doen geen kwaad en beschouw ze maar als medegebruikers.

Kan er een garantie gegeven worden op de waterkwaliteit van de zwemvijver ?

De natuur is soms eigenzinnig. We hebben 99% van het biologische gebeuren in een zwemvijver in de hand, maar dat ene procentje zorgt bij sommige zwemvijvers af en toe voor wat last. Wie de natuur een warm hart toedraagt ligt daar niet van wakker en weet algengroei in de zwemvijver een tijdelijk verschijnsel is. Als je regelmatig de waterkwaliteit monitort en bijstuurt, zullen er weinig problemen opduiken.

Mag je een zwemvijver bijverwarmen ?

Inderdaad. Wij voorzien in elk geval standaard de latere aansluiting aan een verwarmingssysteem. Dat kan met zonnecollectoren op een plat dak.  Een zwemvijver kan ook worden bijverwarmd door middel van een in de tuin geplaatste lucht-water-warmtepomp.

Hoe lang duurt de aanleg van een zwemvijver?

Afhankelijk van de grote en complexiteit duurt de aanleg van een zwemvijver een 4 tot 6 weken. Het weer kan wel eens roet in het eten gooien en de aanlegduur verlengen. Ook onverwachte situaties in de ondergrond, zoals een waterzieke kleilaag of bronnetjes, dwingen ons soms tot langer werken.

Hoe groot moet een zwemvijver minimaal zijn ?

Kleiner dan 25 m² is voor een zwemvijver niet aan te raden. Hoe groter de inhoud, hoe stabieler het biologische evenwicht van het ecosysteem.

De waterkwaliteit van je zwemvijver testen ?

Het water op de juiste manier behandelen vereist kennis over je water. Deze kennis kan men opdoen doormiddel van teststicks, verkrijgbaar in onze webshop. De sticks kunnen zeer snel een beeld geven over onder andere de karbonaathardheid van het water (KH-waarde) en de totale hardheid (GH-waarde). 

Toevoegen van mineralen aan je zwemvijver ?

Wanneer deze waardes te laag zijn, kunnen er mineralen toegevoegd worden welke ook de filterplanten nodig hebben. In de natuur spoelen deze mineralen uit de bodem in het water, maar in een gesloten zwemvijversysteem kan dit niet.

Daarom is het belangrijk om regelmatig mineralen toe te voegen. GH komt van het Duitse ‘Gesamthärte’, en betekent ‘totale hardheid’ . Ook de Karbonaathardheid (KH) moet in het oog gehouden worden. Beide waarden gaan door plantengroei sterk naar beneden in de loop van het vijverseizoen. Wanneer het vijverwater te zacht is, kan het geen CO2 aan zich hechten, dit is echter nodig om aan de zuurstofplanten af te geven.

Wanneer deze planten onvoldoende voeding krijgen en het water te zacht is, bestaat er een grotere kans op zweefalgen in het water.

Om de GH- en KH-waarde te verhogen vind je in onze webwinkel middelen op basis van op koraalalgen-kalk. Zorg er voor dat de hardheid aan het begin van het groeiseizoen op een goed niveau (minimaal 10° DH en 6° KH) wordt gebracht.

Stofzuigen van het zwemgedeelte van je zwemvijver ?

Je moet de bodem van het zwemgedeelte om de twee weken vrij maken van organisch afval zoals bladeren. Voor dit doel kan je een zwemvijverstofzuiger of een zwemvijverrobot gebruiken.

Het natuurlijk filtergedeelte van je zwemvijver reinigen ?

Knip met een heggenschaar vanaf 1 november alle verdorrende bladeren van de planten op 5 cm boven het wateroppervlak af en gooi ze op de composthoop. Woekerende planten van watermunt kunt u het beste uitdunnen (ook de wortels) tot ze nog ongeveer een kwart van hun huidige volume hebben. Groenblijvende boven het water uitstekende bladeren (sommige soorten zijn wintergroen) mogen niet worden geknipt.

Na het terugsnoeien van de helofyten volgt het schoonmaken van de filterbodem. Verzamel alle bladeren en plantenresten van de bodem van de filtervijver. Om te verhinderen dat de bodem van de zwemvijver vol komt te liggen met afgevallen blad kunt u in oktober een net over de vijver heen leggen en aan de buitenkant van de vijverboord met tentharingen vast te zetten tot na de najaarsstormen alle bladeren gevallen zijn. 

Bacteriën toevoegen aan je zwemvijver ?

Na de winterperiode (wanneer het water warmer dan 10°C wordt) willen de planten terug groeien en gaan ze scheuten vormen. Hiervoor hebben ze CO2 nodig. De CO2 wordt gevormd door de bacteriën die de afvalstoffen verwerken en hierbij CO2 vrijmaken. De planten nemen deze CO2 op als voedingsstof en geven op hun beurt zuurstof af die de bacteriën ten goede komen. Het spreekt dan ook voor zich dat de bacteriën een belangrijke rol spelen om zuiver water te verkrijgen en een weelderige plantengroei te verkrijgen.

In het koude water kan de bacteriekolonie deels afsterven en zijn ze weinig actief. Om deze reden is het belangrijk om, wanneer het water de 10°C bereikt(maart / april), het water te enten met nieuwe bacteriën. Deze bacteriën gaan zich snel vermenigvuldigen zodat er een volwaardige bacteriekolonie ontstaat.

Balder laat deze bacteriën kweken met een perfecte mengeling van verschillende soorten levende bacteriën, ieder met hun eigen functie. Deze vind je in onze webshop.